W trakcie studiów uczestniczyłem w różnych zrzeszeniach naukowo-rozwojowych, które pozwoziły mi wyjść poza typowy schemat programu nauczania. Należały do nich m.in:

To dzięki uczestnictwie z nich miałem możliwość nie tylko sprawdzenia się jako prelegent w trakcie konferencji, ale też opublikowania swoich artykułów. Końcówka mojej „kariery naukowej” to skupienie się na motywowaniu poprzez wykorzystanie grywalizacji.

Praca magisterska

Rola nagrody i kary w motywowaniu pracowników w opinii badanych

Praca magisterska
Uniwersytet Jagieloński  w Krakowie
24 października 2018

Obecnie na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie młodych osób, określane mianem generacji Y. Pokolenie to cechuje się nieco innym systemem potrzeb. W związku z tym przygotowano pilotażowy projekt implementacji grywalizacji w praktyki zawodowe dla studentów. Wprowadzenie mechanizmów stosowanych w grach zaspokaja potrzeby wyróżniające to pokolenie: autonomii, relacyjności, kompetencji. Szczególnie ważna jest również szybka informacja zwrotna, stymulowanie do pracy i ustalanie celów. Na bazie przeglądu literatury z zakresu motywowania, nagradzania, a przede wszystkim grywalizacji stworzony został projekt, w którym zwrócono uwagę na aspekt motywacji wewnętrznej. Grywalizacja korzysta z czynników zewnętrznych, ale w taki sposób, aby były one w równowadze z motywacją wewnętrzną. Działania oparte na grywalizacji mają zachęcić studentów do aplikowania na praktyki studenckie, a następnie zmotywować do zapoznania się z działaniami firmy wspierającymi pracowników oraz działaniami o charakterze społecznym. Celem było stworzenie dobrego wizerunku firmy, a tym samym zachęcenie w przyszłości do aplikowania na stanowiska w firmie. Głównym założeniem było zaprojektowanie działań w taki sposób, aby generowały minimalne koszty. Zrezygnowano z zewnętrznych usługodawców na rzecz narzędzi dostępnych

Zdjęcie ukaże się po wydrukowaniu publikacjiGrywalizacja jako innowacyjny sposób motywowania pracowników

II Ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych pt. „Praktyczne aspekty zarządzani organizacjami”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
1 czerwca 2016
ISBN: w druku

Prelekcja i publikacja

Artykuł przedstawia jeden z modeli budowania zaangażowania do pracy wśród pracowników – grywalizację. Grywalizacja to technika budowania zaangażowania wykorzystująca mechanizmy (motywatory) znane z gier – zarówno komputerowych jak i planszowych.  W części teoretycznej przedstawiony został opis wykorzystania grywalizacji w ZZL, dodatkowo ukazane zostały wady tradycyjnego systemu nagradzania. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania ankietowego dotyczącego grup, w których najlepiej stosować grywalizację oraz możliwość jej wykorzystania przy ograniczonym budżecie firmy.

Praca licencjacka

Rola nagrody i kary w motywowaniu pracowników w opinii badanych

Praca licencjacka
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
7 marca 2016

System kar i nagród kojarzony jest najczęściej z procesem wychowania dzieci. Trzeba jednak mieć świadomość, że wykorzystywany jest również świadomie lub nieświadomie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ludzie posiadają wewnętrzną motywację rozumianą jako siłę powodującą, że angażują się w podejmowanie działań. Zadaniem kadry zarządzającej jest wzmocnienie motywacji pracowników tak, aby współpraca przynosiła długofalowe zyski zarówno przedsiębiorstwu jak i pracownikowi. Niniejsza praca ma za zadanie pokazać, jak działa system kar i nagród i jak powinien być stosowany, aby skutecznie motywować pracowników. Dużą uwagę poświecono zagadnieniom takim, jak potrzeby i wartość oczekiwana, gdyż stanowią one źródło tworzenia się motywacji. W pracy przedstawiono modele wyjaśniające, skąd bierze się motywacja oraz jak kary i nagrody wpływają na te modele. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na niekorzystne skutki powodowane przez niewłaściwie funkcjonujący system nagradzania. W pracy poruszony został także wątek oddziaływania kar na wykonywaną pracę. By lepiej przedstawić omawiany temat wykorzystana została wiedza nie tylko z zakresu zarządzania, ale i psychologii. Na potrzeby pracy przeprowadzony został sondaż diagnostyczny.

Wykorzystanie grywalizacji w działaniach marketingowych a płeć konsumenta

I Ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych pt. „Nowe trendy współczesnego zarządzania organizacjami”.
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
15 maja 2014

Prace Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zeszyt 7: Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji
ISBN: 978-83-927534-7-6

Prelecja i publikacja

W dziedzinie marketingu istnieje bardzo dużo narzędzi mających przyciągnąć nowych klientów i utrzymać obecnych. Dotychczas stosowane metody stają się jednak dla konsumentów coraz bardziej obojętne, a niekiedy są postrzegane jako zbyt natarczywe, dlatego też firmy poszukują nowych sposobów oddziaływania na konsumentów. Istotnym elementem grywalizacji jest jej dobrowolność.

Artykuł przedstawia genezę, mechanizmy gry oraz czynniki psychospołeczne występujące w grze. W opracowaniu ukazano również rolę jaką odgrywa czynnik płci konsumenta w procesie grywalizacji. Artykuł został opracowany na podstawie analizy literatury z zakresu grywalizacji oraz badań ankietowych przeprowadzonych na potrzeby tego opracowania.

Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów

Determinanty rozwoju gmin wiejskich na przykładzie Gminy Zabierzów

XI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pt. „Współczesne wyzwania rozwoju polskich regionów”
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Saczu
18 października 2013
ISBN: 978-83-63196-54-7

Prelekcja i publikacja

Relacja z konferencji

Rozwój gmin wiejskich, do których zalicza się przedstawiona w artykule gmina Zabierzów, jest uzależniony od szeregu czynników, spośród których jedne mają pozytywny wpływ na rozwój gminy, zaś inne mogą w znacznym stopniu go ograniczać. Zidentyfikowanie uwarunkowań wpływających w zasadniczy sposób na proces rozwoju gminy jest istotne dla prawidłowego sformułowania strategicznych kierunków dalszego rozwoju gminy. Do determinant rozwoju gminy Zabierzów można zaliczyć uwarunkowania geograficzne, a także czynniki demograficzne, ekonomiczne oraz rozwojowe.

Kola Naukowe Szkola Tworczego Myslenia

Alternative Brand Currencies – innowacyjne narzędzie marketingowe

XLII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. „Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
21 maja 2013

Zajęcie 1 miejsca w panelu za najbardziej interesującą prelekcje

Relacja z konferencji

Tradycyjne formy sprzedaży i promocji coraz częściej przestają być wystarczające dla pozyskania klienta i zainteresowania go produktami firmy. Przedsiębiorstwa poszukując nowych sposobów dotarcia do klienta, a równocześnie pragnąc go zaangażować w proces zakupu sięgają po nowe, innowacyjne narzędzia marketingowe. Jednym z takich narzędzi jest Alternative Brand Currencies (ABC), czyli trend (sposób postępowania), w którym produkt wykorzystuje się jako walutę (wówczas można angielską nazwę tłumaczyć: marka jako alternatywna waluta) lub też sytuacja może być odwrotna i polegać na tym, że preferuje się możliwość uzyskania produktu w inny sposób niż poprzez zapłatę gotówką (wówczas można Alternative Brand Currencies interpretować jako alternatywna waluta uzyskania dostępu do marki).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *